پروژه 3G-4G ایرانسل

ایرانسل

پروژه 3G-4G ایرانسل
پروژه 3G-4G ایرانسل

پروژه 3G و 4G ایرانسل

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا در سال 1393

ثبت نام و ارائه ی سیمکارت های 3G و 4G در 42 شهر
آمار این پروژه: به کارگیری 909 نیروی کار
اجرای پروژه در 102 دانشگاه کشور
جمعیت مخاطبان در پروژه 3G: نفر 1,771,165
جمعیت مخاطبان در پروژه 4G: نفر 2.780.000

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی