خط مشی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)


آژانس تبلیغاتی کوشا به پشتوانه نیروی انسانی متخصص، ماهرو با ایجاد تفکر فرآیند گرا، گامی بلند درجهت بهبود کیفیت خدمات، رضایت مندی مشتریان، بهبود عملکرد زیست محیطی، ایمنی، بهدا شت حرفه ایی وسلامت همکاران خود برداشته است. 

بدین منظوراقدام به استقرارسیستم مدیریت HSE-MS درسطح شرکت نموده وخود را ملزم و متعهد به اصول زیرمی دانیم:


رعایت استاندارد های ملی و بین المللی

توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی وبسط ارزشهای سازمانی

آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار گروهی

ارتقاء روحیه و انگیزه ی کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان وبهبود کیفیت کاری

کاهش و پیشگیری ازآلودگی های زیست محیطی و تولید محصولات دوست ار محیط زیست

کاهش مداوم حوادث، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمرسیستم

اجراوحفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت درسطح شرکت


به منظور دستیابی به اصول بالا، این شرکت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست را درتمامی سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمرواثربخشی این سیستم متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق، اهداف ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی تعریف شده را بررسی می کند.

اینجانب با درک این فرآیند و اعتقاد به آن از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح، در برآورده ساختن و حفظ خواسته های استانداردهای سیستم مدیریت HSE  تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش برای بهبود مستمر آن تلاش نمایند.

                           

                                                                                                                                                                                   مدیرعامل