1. کــــــوشـــــا
  مــــاءالشـــعیـــر مـــالتـــی
  با طـــعم کلاســیک ، لیـــمو ،ســــیب ،استـــوایـــی ، هـــــلو
  www.malti.ir
 2. کـــــوشـــا
  طعمی که تاریخ مصرف ندارد
  رب چین چین
  www.ChinChin.com
 3. کــــــوشـــــا
  چـــای هــایســــون
  www.hysonteas.com
 4. کــــــوشـــــا
  شـــــروع گــــفتگـــــویــی خــــوب بـــا
  مــــــولتــــــی کــــــافـــــه
  www.multicafe.info
 5. کـــــوشـــا
  محصــــــولات غــــــذایی شـــــــانـــــا
  www.shanafood.com
 1. مالتی
 2. چین چین
 3. هایسون
 4. مولتی کافه
 5. صنایع غذایی شانا