تیزر تلویزیونی برند اکتیو

تیزر تلویزیونی مایع دستشویی کرمی اکتیو

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا