تیزر تلویزیونی “خرید با صرفه” افق کوروش

مجموعه تیزر سریالی “خرید با صرفه” افق کوروش

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا