سمپلینگ محصولات مای لیدی

سمپلینگ محصولات مای لیدی در مراکز واکسیناسیون کووید 19

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا