طراحی کمپین محیطی بانک ملی

طراحی کمپین محیطی بانک ملی
سهامت رو آنلاین بخر
مدیر خلاقیت و ایده‌پردازی : حمیدرضا کشانی
مدیر هنری : امیر رجبی
تیم ایده‌پردازی : امیر عالمی، حسین معارف
اکانت: پروانه یونسی