پروژه‌ی همراه بورد شون

“حواست هست؟ هوا آلودست”
پروژه همراه بورد شون در مجتمع کوروش تهران