پروژه رودشوی محصول جدید فومن شیمی “تریگرهای کاسپین”

پروژه رودشوی محصول جدید فومن شیمی “تریگرهای کاسپین”

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

در یک پروژه سه ماهه اجرا شده در تابستان و پاییز 1400، در شش لوکیشن در شهر تهران، محصول جدید فومن شیمی، “تریگرهای کاسپین”، معرفی و پروموت گردید.

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی