کارشو خودروی هاوال

این پروژه در 6 نقطه در 3 مرکز خرید انجام شد و آمار آن از این قرار است:
تعداد افراد پروژه: 40 نفر
آگاهی: 1.762.400 نفر
مخاطبان: 56544 نفر
ارائه توضیحات فنی به: 8406 نفر
جمع آوری اطلاعات مشرتیان از: 6000 نفر