کمپین “تا بهار با اکتیو”

کمپین سال نو “تا بهار با اکتیو”
ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا