کمپین دیجیتال “عشق چشیدنیست” برند بایودنت

کمپین فول دیجیتال “عشق چشیدنیست”

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا