کمپین رانی لیمویی

پروژه ترویج برند
با هدف جذب مشتریان جوان و نوجوان
اجرای این پروژه در سه شهر صورت گرفت که آمار آن به این قرار است:
• رود شو در چهار نقطه:
1. مجتمع کوروش، تهران
2. توچال، تهران
3. مجتمع سیتی سنتر، اصفهان
4. مجتمع خلیج فارس، شیراز
آگاهی از برند: 73000 هزار نفر
نمونه محصول پخش شده: بیش از 10000 نمونه
این کمپین در اینستاگرام با صفحه Ranimania همزمان در حال اجرا بود.