کمپین 80 سالگی حلوای عقاب

کمپین دیجیتال هشتاد سالگی «حلوای عقاب»
ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا